Политика за поверителност

Съдържаното в тази страница цели да покаже прозрачно на потребителите на сайта какви лични данни се обработват от нас с цел представяне и предлагане на услуги в областта на дизайна за уеб и дигиталния маркетингРаботим за Вас добросъвестно, в съответствие с действащото законодателство като доставчик на Услуга/и (уеб дизайн услуги, интернет реклама, интернет маркетинг, управление на онлайн репутация).

Администратор на лични данни/Обработващ лични данни

Диджитъл Екстрийм (собственик на сайта www.creativeideas.bg), със седалище / адрес на управление гр. София, Дружба 2, бл.278, е aдминистратор и/или обработващ лични данни по отношение на Вашите лични данни.

Данните за контакт на лице обработващо лични данни (Администратора/Обработващия лични данни) са : Диджитъл Екстрийм, телефон 0888557155, е-мейл office@creativeideas.bg

Как Вашите лични данни достигат до нас

Диджитъл Екстрийм получава лични данни директно от потребителите когато подадат запитване за информация, оферта и/или извършване на услуга чрез формите ни за контакт.

Личните Ви данни, се обработват при следните поводи:

 • При свързване с нас чрез уеб сайта – контактни форми, по телефон или имейл, за да поискате оферта / информация / анкета / договор за продукти и услуги.
 • Ако инициирате намерение да закупите услуга директно от нас и/или я купите директно.

Ако предоставяте информация от името на друго лице, трябва да се уверите, че на това лице е била предоставена тази политика на поверителност, преди да предоставите информацията. Ако сте на възраст под 16 години, моля не ни предоставяйте каквато и да било Ваша информация, освен ако нямате разрешението на родител или настойник да направите това.

Какви лични данни могат да бъдат събрани от Вас

Следните видове информация за Вас може да бъде събрана чрез форми за контакт и други наши комуникационни канали за представяне (като прилежащи към сайта канали в социални мрежи) , описани в тази Политика на поверителност:

 • Основни данни
 • Данни за контакт – име / три имена, обръщение, инициали, адрес, телефонни номера, e-mail адрес.
 • Лични данни – дата на раждане, предпочитан начин на плащане, данни за контакт, име на дружество, ЕИК.
 • Информация за заплащане на услуги – информация относно избраби услуги, издадени документи, поддръжка и други услуги.
 • Информация за историята на клиента – получени оферти, данни за закупуването на продукти/услуги, ценова оферта, информация за поддръжка.

Услуга/ите ни се предлагат в интернет среда и с приемането на тези/настоящите Условия за поверителност Вие се съгласявате да събираме и обработваме лична Ваша информация, а Виегарантирате точност и достоверност на подадената информация от Ваша странаСъс съгласяването с настоящия документ Вие декларирате, че сте информирани сега за типа данни от личен характер, които събираме и обработваме. Информация подадена от Вас като Ваша клиентска референция и/или отразяване на сайта Ви в портфолиото ни ако съдържа информация от типа лични данни – ще помолим за Вашето писмено съгласие. Едва тогава ще публикуваме въпросните референции и съответно ще публикуваме Ваши сайтове в портфолиото ни и/или името на компанията Ви в клиентската ни листа представена на сайта ни.

Как може да бъде използвана Вашата информация

За да поискате оферта и/или информация за наши стоки и/или услугиВие в качеството на Клиент трябва да предостави своите лични данни. Те, част от тях, или всички се ползват на даден етап от/при сделка с Вас за издаване на счетоводни документи, необходими по силата на Закона за счетоводството на Република България.

Лични данни, които съгласно законодателство на ЕС се ползват от нас, трябва да бъде обосновано по едно от няколко правни „основания“. От нас като юридическо лице, действащо съобразно изискванията на закона за личните данни се изисква да посочим основанията за всяко едно ползване на информация в настоящите политики на поверителност. По-долу ще откриете обяснение относно обхвата на наличните основания за ползване на личните Ви данниОснованията, които ползваме са описани детайлно, за да се обосновем за всяко ползване на Вашата информация до самото й ползване и/или обработване.

Обслужване на клиенти – за да отговорим на запитванията Ви предоставяне на оферти и информация за продукти и услуги, събираме Данни за контакт, Лични данни, Ползване на уеб сайта и комуникациите и Информацията за услуги, Данни за конфигурацията на продукта и закупените аксесоари, за да определи какви оферти е най-вероятно да представляват интерес за Вас и за да се свържем с Вас относно тези оферти, съгласно Вашите предпочитания.

Основание за обработване: Съгласие, легитимен интерес, Договор

Легитимен интерес: Това обработване се основава на легитимния интерес на търговеца да промотира и предоставя информация за своите продукти и услуги. Основните права и свободи на клиентите са преценени в интерес на търговеца да обработва лични данни за идентифицираната цел.

Избор: Съгласието за маркетинг може по всяко време да бъде оттеглено с действие занапред. Клиентът може също да възрази срещу обработката за целите на директния маркетинг.

Договор: Обработваме представените лични данни въз основа на сключено писмено споразумение между нас и клиента като обработването на личните данни е необходимо за изпълнение на договора или за предприемане на действия по искане на клиента преди сключването на договора.

Информация за продажби и услуги

Търговеца ще събира Данни за контакти и Информация за историята на клиентите. Тази информация или част от нея, може да бъде предоставяна за достъп до оторизирани трети лица свързани с гаранционната поддръжка за отстраняване на технически или други проблеми.

Основание за обработване: Изпълнение на задължение; легитимен интерес

Законен интерес: Това обработване се основава на легитимния интерес на търговеца да поддържа най-високи стандарти на продажби, услуги и продукти, предлагани от фирмата. Основните права и свободи на клиентите бяха преценени в интерес на търговеца да обработва лични данни за идентифицираната цел.

Избор: Клиентът може да възрази по всяко време срещу обработката на личните му данни на основания, които са свързани с конкретната ситуация.

Спазване на законово задължение, свързано с Вашата информация – за да спазваме нашите правни задължения към правоприлагащите, регулаторните и съдебните органи и власти, търговеца е подчинен на законите в България и трябва да спазва тези закони. Това включва предоставянето на Вашата информация на правоприлагащите органи, регулаторните органи и съдилищата, както и на трети страни, във връзка с производства или разследвания навсякъде по света, където са принудени да направят това. Когато е разрешено, ние ще насочим такова искане към Вас или ще Ви уведомим преди да отговорим, освен ако това не е във вреда за предотвратяването или разкриването на престъпление.

Предоставянето на лични данни с цел изпълнение на законови задължения, свързани с Вашата информация, е изискване по закон и зависи от конкретно запитване, отправено към нас от съответните органи и власти.

Основание за обработване: Законово задължение; установяване, упражняване на право на завеждане или защита при правни искове.

Избор: Няма

Прехвърляне на лични данни на трети лица

Вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени на трети лица, при условие, че съществуват правни основания за прехвърлянето.

Вашите лични данни могат да бъдат споделени със следните юридически лица:

 • Договорни партньори и сервизи
 • Дружества, предоставящи услуги на търговеца, като IT поддръжка и други

Ние и нашите подизпълнители и бизнес партньори работим усилено, за да поддържаме физически, електронни и процедурни гаранции за защита на Вашата информация в съответствие с приложимите изисквания за защита на данните.

Цялата Ви информация се съхранява на наши защитени сървъри или на сървъри на наши подизпълнители или бизнес партньори (или на защитен хартиен носител) и тя е достъпна и използвана в съответствие с нашите политики и стандарти за сигурност (или идентични стандарти на нашите подизпълнители или бизнес партньори).

Как защитаваме информацията на потребителите

Защитата на нашите системи и личните данни е от първостепенно значение. В съответствие с изискванията на действащото законодателство и добрите практики, предприемане необходимите технически и организационни мерки, за да бъдат личните данни на потребителите в безопасност. Използваме разнообразни мерки за сигурност, включително инструменти за криптиране и удостоверяване, за да защитим и поддържаме сигурността, целостта и достъпността на Вашата информация.

Ние и нашите подизпълнители и бизнес партньори работим усилено, за да поддържаме физически, електронни и процедурни мерки за защита на Вашата информация в съответствие с приложимите изисквания за защита на данните:

 • строго ограничен личен достъп до Вашите данни на база „необходимост да се знае“ и само за целите на комуникацията
 • прехвърляне на събраните данни: само в криптирана форма
 • защитни стени на IT системи за забрана на неоторизиран достъп (напр. от хакери)
 • постоянно следене на достъпа до IT системи за откриване и прекратяване на злоупотреба с лични данни